Burs Yönetmeliği

AMAÇ
Bu yönetmeliğin amacı, Vakıf ana tüzük ve hükümlerine uygun olmak kaydıyla, maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı gençlerin eğitim ve öğrenimlerine destek olmak üzere sağlanacak burs ve sosyal yardımların esas ve şartlarını belirlemektir.

BURS TÜRLERİ
1.1. Borusan Kocabıyık Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: 
Vakfın kaynakları kullanılarak Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir.
1.1.a. Üniversite Bursu: 
Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.1.b. Meslek Lisesi Bursu: 
Borusan Asım Kocabıyık Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi müdür ve öğretmenlerinden oluşan Burs Komisyonu tarafından belirlenen ve bu okulda öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.
1.1.c. Borusan Müzik Bursu: 
Alanının önde gelen isimlerinden oluşan bir jüri tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurtdışında yüksek lisans eğitimi gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir.

1.2. Borusan Kocabıyık Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Burslar: 
Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan, bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
1.2.a. Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: 
İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.
1.2.b. Özel Burslar: 
Kocabıyık ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, isimleri aile fertleri tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir.

2. GENEL KURALLAR
2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir.
2.1.a. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
2.1.b. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2.1.c. Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
2.1.d. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
2.1.e. Burstan yararlanmak için başvuranların 26 yaşını aşmamış olması gerekmektedir.
2.1.f. Üniversiteye Giriş Bursu’ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
2.1.g. Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar ve Vakfın her yıl belirleyeceği azami aylık tutarı geçmemek kaydıyla verilen belediye ve mezunlar derneği destek bursları hariç),
2.1.ğ. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
2.2. Borusan Kocabıyık Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın talebiyle kesinleşir.

3. BURS KOŞUL VE KAPSAMLARININ BELİRLENMESİ, DUYURULMASI
3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler ve fakülteleri, kontenjanlar ve burs miktarı, her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben, Vakfın internet sitesinde, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

4. BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, VAKIF’A BİLDİRİM
4.1. Yeni Bursiyerler:
4.1.a. Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak, burs duyurusunda ilan edilen online başvuru kanalı üzerinden başvurularını gerçekleştirirler.
4.1.b. Online başvuru kanalı, istenen koşulları sağlayan öğrenciler arasında puanlama yapar ve bursiyer adaylarını Borusan Kocabıyık Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların adı, soyadı, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri vb. yer alır.
4.2. Eski Bursiyerler: Vakıfta her öğrenci için KVKK ya uygun olan bir dosya tutulur. Bu dosyalarda, yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakfa göndermeleri zorunludur.

5. BURS ÖDEMELERİ
5.1. Üniversite bursu aylık nakit ödemeleri (Ekim–Eylül) ayları arasında 12 (on iki) ay süresince yapılır.
5.2. Lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 9 ay(Ekim-Haziran)  süresince yapılır.
5.3. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış ve bu yönetmelikte yer alan, bursun devam koşullarını sağlamış öğrenciler için geçerlidir ve öğrencinin gerekli belgeleri Vakfa iletmesini takiben yapılır.
5.4. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

6. BURS SÜRESİ VE DEVAM KOŞULLARI
6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 (bir) akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak, bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder.
6.5. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Borusan Kocabıyık Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam  eder.
6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder.
6.7. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/yurtdışı eğitim programına giden ve dönüşte örgün öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
6.8. Öğrenim gördüğü üniversitede çiftanadal yapan bursiyerin Vakıf Yönetimi tarafından yapılan değerlendirmeden sonra azami olarak bursu 1 yıl daha devam eder.

7. BURSUN KESİLME KOŞULLARI
Aşağıda belirtilen koşullardan bir ve/veya  birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:

Burs süresi boyunca  her yıl öğrenciden, bir önceki yıl, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olması ve bu durumu belgelemesi beklenir.

7.1. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
7.2. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
7.3. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
7.4. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
7.5. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve %40 üzeri engeli olan öğrencilere verilen burslar ve Vakfın her yıl belirleyeceği azami aylık tutarı geçmemek kaydıyla verilen Belediye ve/ veya Mezunlar Derneği vb. destek bursları hariç),
7.6. Yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin suçuna karıştığı tespit edilen,
7.7. Hakkında mahkümiyet kararı verilen
7.8. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan.
7.9. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler ve bölümler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan öğrencilerin bursları kesilir.

8. BURS ALMAYA YENİDEN HAK KAZANMA
8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır:
8.1.a. Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme 7. Maddede belirtilen ders ortalaması ile geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç).
8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıfça alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.
8.3 Başarı ortalaması (Kümülatif GPA) nedeniyle bursu sonlandırılan bursiyer, bir sonraki öğrenim yılında Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs başvuru süresi içerisinde başvurusunu ulaştırması durumunda yönetmelik ve uygulama esasları dikkate alınarak Vakıf Yönetimi tarafından tekrar değerlendirmeye alınır.

9. DİĞER HÜKÜMLER
Borusan Kocabıyık Vakfı Burs Yönetmeliği kapsamında olmayan konular hakkında yapılacak işlemler Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir.